Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Juliana Sato Yamashita
id: ent_julianasatoyamashi
Nome para visualização
Juliana Sato Yamashita
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto