Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Juzo Sakakura
id: ent_juzosakakura