Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kin-Ichi Shinomiya
id: ent_kin-ichishinomiya
Nome para visualização
Kin-Ichi Shinomiya
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto