Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kunihiko Yazawa
id: ent_kunihikoyazawa
Nome para visualização
Kunihiko Yazawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto