Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Luiza Yumiko Kawashima
id: ent_luizayumikokawashi
Nome para visualização
Luiza Yumiko Kawashima
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto