Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Miyajima Tatsuo
id: ent_miyajimatatsuo
Nome para visualização
Miyajima Tatsuo
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto