Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Susumu Koshimizu
id: ent_susumukoshimizu