Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Takamasa Kuniyasu
id: ent_takamasakuniyasu