Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Tetsugoro Yorozu
id: ent_tetsugoroyorozu