Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Toraji Ishikawa
id: ent_torajiishikawa
Nome para visualização
Toraji Ishikawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto