Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Wojciech Fangor
id: ent_wojciechfangor