Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yoshihisa Kitatsuji
id: ent_yoshihisakitatsuji
Nome para visualização
Yoshihisa Kitatsuji
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto