Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yoshihisa Nakanishi
id: ent_yoshihisanakanishi
Nome para visualização
Yoshihisa Nakanishi
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto