Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yoshiko Tsuchimoto
id: ent_yoshikotsuchimoto
Nome para visualização
Yoshiko Tsuchimoto
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto