Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yukinori Maeda e Yuki Kimura
id: ent_yukimaedeyukikimu
Nome para visualização
Yukinori Maeda e Yuki Kimura
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto