Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Hyakusui Hirafuku
id: ent_hyakusuihirafuku
Nome para visualização
Hyakusui Hirafuku
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto