Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Ikuru Kuwajima
id: ent_ikurukuwajima
Nome para visualização
Ikuru Kuwajima
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto