Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Fujiko Shiraga
id: ent_fujikoshiraga