Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Ken'ichi Kaneko
id: ent_kenichikaneko