Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Gyoji Nomiyama
id: ent_gyojinomiyama
Nome para visualização
Gyoji Nomiyama
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto