Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Mieko (Chieko) Shiomi
id: ent_miekochiekoshiomi