Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Munekata Shiko
id: ent_munekatashiko