Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Shigeyuki Kihara
id: ent_shigeyukikihara
Nome para visualização
Shigeyuki Kihara
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto