Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Shimabuku
id: ent_shimabuku