Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Hirotake Kurokawa
id: ent_hirotakekurokawa
Nome para visualização
Hirotake Kurokawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto