Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yoichiro Kawaguchi
id: ent_yoichirokawaguchi