Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yoshia Takaoka
id: ent_yoshiatakaoka
Nome para visualização
Yoshia Takaoka
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto