Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kisho Kurokawa
id: ent_kishokurokawa